Protipožiarna
bezpečnosť stavieb

Zabezpečíme vám kompletné vypracovanie projektu PBS až po bezstarostnú kolaudáciu vašej stavby.

ŽIADOSŤ O NEZÁVÄZNÚ CP

Naše referencie

Pozrite si naše najnovšie zrealizované projekty.

Viac

Cenová ponuka

Vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku na mieru.

Viac

Kontakt

Kontaktujte nás telefonicky alebo emailom.

Viac

Chcete získať kladné stanovisko pre územné rozhodnutie? Chcete získať stavebné povolenie? Chcete úspešne skolaudovať?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali kladne, bez projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby to nepôjde!

Ponúkame Vám vyhotovenie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) ľudovo tiež nazývanú aj požiarny projekt.
Tento projekt potrebuje každý, kto stavia alebo mení účel stavby. Zabezpečíme pre Vás všetky náležitosti od vypracovania projektu, jeho schválenia na príslušnom OR HaZZ až po úspešnú kolaudáciu.

Zaoberáme sa taktiež Analýzou nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

Je potrebné mať na pamäti, že dobrý špecialista dokáže ušetriť investorovi nemalé finančné prostriedky. Flexibilne a výhodne vám vyhotovíme požiarny projekt vašej budúcej alebo jestvujúcej stavby.

Projekt PBS vypracúva osoba s odbornou spôsobilosťou "Špecialista požiarnej ochrany". Pravosť dokumentov osvedčuje okrúhlou pečiatkou na každej piatej strane textovej časti a na každom výkrese. Projekty sa spracovávajú pre potreby územného, stavebného konania novej stavby alebo zmeny existujúcej stavby. Pre stavby skolaudované pred rokom 1977 sa PBS spracováva v zmysle STN 73 0834.

Projekt PBS

Projekt protipožiarnej bezpečnosti je vypracovaný na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov podľa požiadaviek vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a na základe množstva ďalších súvisiacich právnych predpisov a technických noriem.

Pozostáva z

Požiarnotechnickej charakteristiky stavby
Rozdelenia stavby na požiarne úseky
Určenia požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika
Určenia požiadaviek na konštrukcie stavby
Zabezpečenie evakuácie osôb
Určenie odstupových vzdialeností
Vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami
Určenie zariadení na zásah

Kto ho vypracúva

Projekt PBS vypracúva odborne spôsobilá osoba – špecialista požiarnej ochrany. Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov
spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa